Vedtægter

Vedtægter for Fotoklubben Bornholm

§1 Navn og Tilhørsforhold
§1.1 Foreningens navn er Fotoklubben Bornholm
§1.2 Foreningen hjemsted er Bornholms Regionskommune

§2 Formål
§2.1 Foreningens formål er, at via et forpligtigende fællesskab, fælles fototure, foredrag, undervisning og lign., at lære medlemmerne hvad fotografering er og udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig i og tage medansvar i foreningen og lokalsamfundet.

§3 Medlemskab
§3.1 Alle, der har betalt kontingent og som kan tilslutte sig foreningens formål kan blive medlemmer.
§3.2 Et medlem kan ekskluderes hvis vedkommende skader foreningens omdømme eller på anden måde skader foreningen.
§3.3 En eksklusion skal altid godkendes af et flertal af bestyrelsen.
§3.4 Udmeldelse skal ske til et bestyrelsesmedlem. Kontingent restance udover en mdr. medfører automatiske udmeldelse

§4 Generalforsamlingen
§4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
§4.2 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst 14 dage før afholdelse på facebook og den afholdes hvert år i marts måned.
§4.3 Alle medlemmer, som har betalt kontingent og er over 18 år har stemmeret. Stemmeret for medlemmer under 18 år overgår til forældre/værge.
§4.4 Dagsorden

  • 1. Valg af dirigent.
  • 2. Valg af referent.
  • 3. Årsberetning og godkendelse af denne.
  • 4. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget og godkendelse.
  • 5. Fastlæggelse af kontingent.
  • 6. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde mindst en uge inden generalforsamlingen.
  • 7. Valg af bestyrelse.
  • 8. Valg af revisor.
  • 9. Valg af to suppleanter.
  • 10. Evt.

§5 Foreningens bestyrelse
§5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.
§5.2 Bestyrelsen består af fem medlemmer og to suppleanter.
§5.3 Bestyrelsen er på valg hvert år.
§5.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin
forretningsorden.
§5.5 Bestyrelsen kan spørge menige medlemmer om at være med i evt. arbejdsgrupper.

§6 Tegningsret
§6.1 Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab eller ved en af disses forfald af formand/kasserer
og et bestyrelsesmedlem.
§6.2 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom, kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§7 Kontingent
§7.1 Det årlige kontingent skal godkendes af generalforsamlingen.

§8 Vedtægtsændringer
§8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på mindst 2/3 af de til generalforsamlingen fremmødte medlemmer.

§9 Ekstraordinær generalforsamling
§9.1 Indkaldelse sker hvis et flertal af bestyrelsen, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse
med dagsorden skal ske med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er fremsat ønske herom.

§10 Regnskab

§10.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.
§10.2 Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt mindst 14 dage før ordinær
generalforsamling.
§10.3 Revision af regnskabet sker en gang om året efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt revision, kan
ske når revisor ønsker det.
§10.4 Foreningen hæfter kun med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke
foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
§10.5 Foreningens midler indsættes på en til foreningen tilhørende konti i en bank.

§11 Opløsning

§11.1 Ved foreningens opløsning skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.